Composer:     

Wei-Shiuan Huang

Arranger:       

Wei-Shiuan Huang​​​

MIDI Programmer: ​​​

Wei-Shiuan Huang

Score Preparer: 

Wei-Shiuan Huang​​​

​​Recording Engineer:

Scott C. Martin,

Tina Huang

Mixing Engineer:      

Scott C. Martin,

Wei-Shiuan Huang​